Thomasevangeliet – kilden til visdom

Enkelte forskere, som Elaine Pagels og Helmut Koester, mener at Tomasevangeliet kan være eldre enn Markusevangeliet, det antatt eldste evangeliet i Bibelen.

I Tomasevangeliet gjengis flere utsagn fra Jesus, noe som gjør det til et såkalt Jesusord-evangelium.

 - Med Thomasevangeliet står vi nær kilden til det Jesus sa. Vi kan øse av den, finne oss selv og bli rikere som mennesker. Vi kan finne Gud som mysterier i livet, og en Jesus som vil gi oss nøkkelen til et rike ingen har vist oss. Thomasevangeliet har ingen beretning om oppstandelsen, ingen mirakelhistorier, ingen korsfestelse, ingen tanke om at Jesus døde for våre synder. Vi finner heller ikke ritualer for dåp eller nattverd. Alle de tradisjonelle bærebjelkene i kristendommen er borte. Thomas nevner ikke Jesus som Messias, Guds sønn eller Kristus, heller ikke den jødiske tanken om Menneskesønnen som skulle vise seg ved tidens slutt som verdensdommer. De Thomas skriver for, er ikke kristne slik vi er vant til å se kristendommen. Jesusfolkene hos ham var bare tilhengere av Jesu lære. Tro sies det ingenting om, men om å ha innsikt og erkjennelse, understreker Woje, som synes ordene fra Jesus rommer mye visdom. 

Kvinner nær Jesus

- Evangeliene og kirkekunsten har tegnet et bilde av Jesus omgitt av tolv mannlige disipler. Men hva med kvinnene? Var ikke de med i kretsen rundt Jesus?

- Mange hørte til i kretsen rundt Jesus, også kvinner. Lukas nevner Maria Magdalena, Johanna og Susanna blant kvinnene som hadde fulgt Jesus fra Galilea. Da Jesus ble arrestert, sprang mennene bort og gjemte seg. Men kvinnene ble hos Jesus. Kvinnene var primære vitner. Men i jødisk tradisjon var ikke kvinner troverdige som vitner. I kirkens tradisjon blir de mannlige disiplene fremhevet som autoriteter. Thomas omtaler imidlertid ikke de tolv disiplene som en enhet slik vi kjenner dem fra evangeliene. Hos Thomas er autoriteten til den enkelte ikke gitt ut fra det å være Jesu disippel. Det som er avgjørende, er hvilken innsikt de har fått. Det var mange disipler, og flere av dem var kvinner, opplyser Woje og fortsetter:

- En av dem som Thomas nevner spesielt er Salome. Hun hadde fulgt Jesus mens han var i Galilea og var sammen med Maria Magdalena og Jesu mor da Jesus ble korsfestet. Men Salome er ikke den eneste kvinnelige disippel hos Thomas. Han omtaler også Maria. I andre skrifter som Pistis Sophia finner vi igjen Salome. Sammen med Maria skifter de på å samtale med Jesus. Og Jesus roser dem for at de har forstått hans ord. Det interessante ved Thomasevangeliet er at kvinnene dominerer og skygger for mennene. Men dette synet på de mannlige disiplene var det naturlig nok vanskelig for kirken å godta. Mannstradisjonen seiret og gjorde alt for å bringe kvinnene til taushet. I snart 2000 år har de lykkes, men etter at Pistis Sopfia ble funnet for rundt 100 år siden, og skriftene fra Nag Hammadi ble gravd opp i 1945, lot stemmene fra kvinnene rundt Jesus seg høre igjen, understreker Woje, som mener at kvinner ikke lenger lar seg fortie.

 Maria i en særstilling

- Tradisjonen rundt Maria viser at hun hadde en særstilling i disippelflokken både når det gjaldt innsikt og myndighet til å lære og veilede. Slik truet Maria den mannlige apostelautoriteten. Skriftene som viste hennes viktighet ble forbudt. De skulle brennes, men ble reddet ved at de ble gravd ned. Mange kvinner var med i den første Jesusbevegelsen. Flere av dem ble kalt disipler. Skriftene som ble funnet gjør kvinnene synlige. De får også autoritet som disipler og utfordrer kirken til å male nye ikoner og nye bilder av Jesus med disiplene rundt bordet. Hele rommet rundt Jesus må tegnes på nytt med både menn og kvinner, fastslår Woje.

- Hvorfor er Thomasevangeliet så provoserende for kirken?

- Ordene som Jesus sier i evangeliet ble uforenlig med det kirken hadde utviklet seg til å bli. Dette gjelder både innhold og personene som er omtalt. Thomas blir fremstilt som en som fikk en spesiell innsikt av Jesus. Thomas blir tatt til side av Jesus og fikk vite noe som de andre ikke fikk ta del i. I tillegg lar Thomas Jesus omgi seg med kvinnelige disipler og fremhever kvinnene som disipler med læreautoritet. Men det mest provoserende er den Jesus som kommer til syne. Han er annerledes enn i de senere evangeliene. Han viser veien til gudsriket gjennom å kjenne seg selv. Ved innsikt og erkjennelse kan man bli lik mesteren. Jesus sa: «Den som drikker av min munn, vil bli som jeg, og jeg vil bli som ham. Og det som er skjult, vil bli åpenbart for ham».

Rokker ved kirkens grunnsyn
Svein Woje mener dette rokker ved kirkens grunnsyn. - At vi kan bli lik Jesus, regnes for blasfemi av kirken. Jesus krever ikke tro, bare innsikt i det riket som er i oss og rundt oss. Det riket som vi ikke kan se. Det var det riket Jesus lot Thomas se. Thomas ble selv en autoritet på linje med mesteren. Han hadde drukket av kilden og fått den innsikt Jesus kom for å forkynne. Derfor ble han farlig. Derfor måtte evangeliet forbys. Hva Jesus sa til Thomas, vet vi ikke. Men Thomas forsto at om han sa det han hadde hørt av Jesus til de andre disiplene, ville de steine ham. Å bli steinet var dødsstraffen hos jødene for å spotte Gud. Thomas forsto alvoret. Han var kommet nær Jesus, nær kilden, sier Woje og fortsetter:

- Thomas hadde fått en innsikt som hevet ham fra å være en disippel eller lærling til å bli sidestilt med Jesus. «Jeg er ikke din mester», sier Jesus til Thomas. Thomas hadde drukket av kilden og blitt lik mesteren selv.  I evangeliet sier Jesus til Thomas at han har nådd frem til en innsikt som gjør at de begge drikker av den samme kilden. At de som gjør det, vil bli som ham. Og det som er skjult, skal bli synlig for den som har kommet frem til erkjennelsen Jesus formidler. Da er det indre blitt lik det ytre. Mennesket som har vært delt, er blitt helt.

 Svein Woje håper at tiden nå er åpen for en ny vurdering av Thomasevangeliet. At vi kan åpne oss for et gudsrike som er i oss og rundt oss, og som ingen kirkedører kan stenge oss ute fra.

Fra Thomasevangeliet

Dette er de hemmelige ord
Som den levende Jesus sa
Og som Didymos Judas
Thomas skrev ned:

Jesus sa:
Lær å kjenne det som er
foran øynene dine
Det som er skjult for deg
Skal bli åpenbart for deg
For det finnes ikke noe skjult
som ikke skal bli åpenbart

Jesus sa:
Du ser splinten i din brors øye

Men bjelken i ditt
eget ser du ikke
Først når du tar bjelken
fra ditt eget øye
kan du se
og ta splinten ut av
din brors øye

Jesus sa:
Den som søker, skal finne

Og ham vil det bli åpnet for


Svein Woje har arbeidet som prest og som lektor i den videregående skolen. Han har gitt ut flere bøker, både fagbøker og romaner for barn og voksne.

Kari Klepp er historiker og har undervist i grunnskolen, videregående skole og på universitetet. Hun har utgitt flere bøker.

Sammen har Svein Woje og Kari Klepp utgitt boken: «Thomasevangeliet». Borglund forlag. 4. utgave er nesten solgt ut, men Thomasevangeliet finnes i ny og revidert utgave som e-bok i IBooks.